english

ÖKAD LÖNSAMHET GENOM DIALOG PÅ INTERNET

EBC har utvecklat ett par mycket användarvänliga, Internetbaserade program för DIALOGMARKNADSFÖRING - ett kommunikations- och kunddatabasverktyg (DM=Dialogue Manager) och ett verktyg för webbpublicering (DP=Dialogue Publisher). De båda Dialog-programmen kan anropas med alla slags webb-läsare. Det krävs heller inga egna dataresurser eller någon egen dataavdelning.

(Den som redan abonnerar på en Dialogue Manager™ från EBC loggar in ovan.)

Persondata och profiler vårdas enkelt och kostnadseffektivt med hjälp av en DialogueManager. Publicering sköts med hjälp av en DialoguePublisher™ (Content Management). Kombinationen dessa båda verktyg emellan är oslagbar i effektivitet och ändamålsenlighet.

Ovan beskrivs grafiskt hur en projektledare med hjälp av Dialogue Manager™ organiserar en personlig Dialog med många kunder och kundkategorier samtidigt - via e-post, fax, telefon och brev. För att vårda affärsrelationer krävs att man kan registrera och lagra IN-formation om personer samt fortlöpande kan utväxla data med andra system - ekonomisystem, adressdatabaser etc. Parallella DM-moduler kan användas för olika syften, i intra- resp. extranet och i flera oberoende projekt samtidigt. En DM-modul kan givetvis också vara persondatabasen på en Internetplats.

UTMANINGEN

Kunder blir aldrig nöjda. Varför skulle någon nöja sig med att bli behandlad som medlem i en särgrupp? Varför inte kräva individuell behandling?  Det ”lyssnande företaget” är den verkliga utmaningen, långt svårare än det mesta som entreprenörer hittills försökt sig på. De flesta företag lyssnar inte. De skickar bara UT-formation. Och att lyssna är inte bara att höra utan att vara beredd att ta intryck och förändra sig.

Utmaningen är att kontinuerligt inbjuda kunder och andra intressenter till ”äkta” Dialog, ha förmågan att notera reaktioner och därefter fortlöpande konfirmera resultat från Dialogen till alla deltagare. Resultatet av ”äkta” Dialoger är ett ökat förtroendet, minskade transaktionskostnader och ökad lönsamhet.

Kreaprenör
Relationer och Dialog sedan 1983 - nu med kreaprenörskap.
dialoguemanager
Anv.-ID:
Lösenord: